Đức Huy

Lead Design – UX/UI. Chuyển hướng từ một lập trình viên Front-end sang UX/UI Design. Hơn 4 năm kinh nghiệm về thiết kế trải nghiệm, xây dựng prototype và user stories.